Dance 2017-18

Activities AwardsAwardees

 54th Schools Dance Festival

Bulgarian Dance

Honours Award

Choreograhpy Award
 

Yuen Long Dance Competition

Bulgarian Dance

Silver Award

 

Open Dance Competition

Bulgarian Dance

Silver Award

 

 

Dance 2016-17

 

Activities AwardsAwardees

53rd Schools Dance Festival

Romanian Dance (group dance)

 

Honours Award

Choreograhpy Award

 

Slovak Dance (Trio)

Honours Award

Choreograhpy Award

 

Yuen Long Dance Competition

Romanian Dance

Gold Award

 

DWC Asia Dance Competition

 

Gold Award

Wong Hei Yin (4D)

Lam Chun Yi (5C)

Chin Man Hei (5E)

Open Dance Competition

 

Gold Award

 

Shatin Dance Competition

Romanian Dance

Silver Award

 

Kowloon City Dance Competition

Romanian Dance

Merit Award

 

Top